GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DEZE WEBSITE

 

LAATST BIJGEWERKT: 31 januari 2020

 

Toegestane gebruikers van deze website:

Deze website (deze ''website'') is bedoeld om te worden gebruikt door personen die de wettelijke leeftijd hebben om alcohol te kopen en te consumeren. Als u deze wettelijke leeftijd heeft in uw land/staat van verblijf en in het land van waaruit u deze website bezoekt, ga dan verder. Als u deze leeftijd niet heeft, verlaat deze website dan onmiddellijk.

Aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden:

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Beam Suntory, Inc., haar dochterondernemingen en/of partners (''bedrijf'', ''wij'' of ''ons'').  Deze gebruiksvoorwaarden worden door en tussen het bedrijf en u aangegaan.  De volgende voorwaarden en bepalingen, samen met alle documenten die een referentie bevatten (gezamenlijk deze ''gebruiksvoorwaarden'') zijn een elektronisch bestand met de voorwaarden voor uw toegang en gebruik van deze website. 

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u deze website gaat gebruiken.  DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ONS PRIVACYBELEID.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden en deze website:

Wij behouden het recht, om naar eigen inzicht, deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd en met onmiddellijke ingang te wijzigen of bij te werken.  Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op updates.  Het materiaal op deze website kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dit materiaal bij te werken.   

Toegang tot deze website en accountbeveiliging:

Wij behouden het recht om deze website en alle diensten of materiaal dat we op deze website aanbieden zonder verdere vooraankondiging op te heffen of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien om welke reden dan ook onze website, geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar is op een bepaald moment of periode. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van deze website of de gehele website voor gebruikers beperken.

Om toegang te krijgen tot deze website of tot bepaalde bronnen die aangeboden worden, kan u gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze website dat alle verstrekte informatie correct, actueel en volledig is. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op deze website, wordt beheerst door ons privacybeleid en u stemt in met alle acties die wij ondernemen met betrekking tot uw gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.

Wanneer u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan een andere persoon of entiteit doorgeven. U erkent dat uw account persoonlijk is en gaat ermee akkoord geen andere personen toegang te verlenen tot deze website of een gedeelte ervan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligde informatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U gaat er ook mee akkoord dat u aan het einde van elke sessie uw account op de juiste manier afsluit. U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u uw account opent vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat andere personen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of registeren.

Wij hebben het recht om een gebruikersnaam, wachtwoord of andere vorm van identificatie, of deze nu door u gekozen is of door ons verstrekt, te allen tijde, naar eigen inzicht en om welke reden dan ook uit te schakelen wanneer u naar onze mening een bepaling van de gebruiksvoorwaarden heeft geschonden.

 

Rechten op de inhoud:

 

Deze website en de volledige inhoud, functies en funcionaliteit (inclusief, maar niet beperkt tot alle informatie, namen, logo's, handelsmerken, dienstmerken, slogans, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, het ontwerp, de selectie en de rangschikking daarvan) zijn eigendom van het bedrijf, licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door de Verenigde Staten en internationale auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendommen of eigendomsrechten en -wetten.  Uw gebruik van deze website verleent u geen enkel recht, titel, belang of licentie op de intellectuele eigendommen die op deze website verschijnen. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website kan leiden tot civiele- of strafrechtelijke sancties.

 

Deze gebruiksvoorwaarden staan u toe deze website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. U mag geen materiaal op deze website kopiëren, reproduceren, posten op andere websites, herpubliceren, uploaden, coderen, wijzigen, vertalen, publiekelijk uitvoeren of weergeven, commercieel exploiteren, distribueren of materiaal van deze website verzenden of afgeleide werken van deze website te maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, behalve wanneer:

 

 • U mag een redelijk aantal pagina's van deze website afdrukken of downloaden voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.
 • Indien wij desktop-, mobiele of andere applicaties ter beschikking stellen om te downloaden, mag u één kopie downloaden naar uw computer of mobiele apparaat, uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat u ermee instemt gebonden te zijn aan onze eindgebruikers licentieovereenkomst voor dergelijke toepassingen.
 • Als wij sociale media functies met een bepaalde inhoud aanbieden, kunt u de acties ondernemen die door deze functies worden ingeschakeld.

Als u informatie van deze website kopieert of downloadt in overeenstemming met en voor zover toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, maar u mag geen:

 • Kopieën wijzigen van welk materiaal dan ook van deze website.
 • Illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andere afbeeldingen los van de begeleidende tekst gebruiken.
 • Auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen met betrekking tot eigendomsrechten van kopieën van het materiaal van deze website verwijderen of wijzigen.

U mag de toegang tot deze website of een gedeelte ervan, diensten of materiaal niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Als u gebruik wenst te maken van materiaal op deze website dat in deze sectie wordt beschreven, richt uw verzoek alstublieft naar: copyright@beamsuntory.com

Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van deze website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of op andere wijze gebruikt of andere personen toegang verschaft tot deze website, stopt uw recht om deze website te gebruiken onmiddellijk en moet u alle gemaakte kopieën van het materiaal terugsturen of vernietigen. Geen enkel recht, titel of belang in of naar deze website of enige inhoud op deze website wordt aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend, zijn voorbehouden aan het bedrijf. Elk gebruik van deze website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de gebruiksvoorwaarden is een inbreuk op deze voorwaarden en kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten.

Handelsmerken:

Bedrijfsnaam, de voorwaarden en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, designs en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en servicenamen, designs en slogans op deze website zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Verboden gebruiksdoeleinden:

U mag deze website alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord deze website niet te gebruiken indien:

 • Dit op een manier die in strijd is met de toepasselijke federale, provinciale, lokale of internationale wet- of regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, alle wetten met betrekking tot het exporteren van gegevens of software van en naar de Verenigde Staten of andere landen).
 • Het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal niet voldoet aan de inhoudsnormen die hieronder in de gebruiksvoorwaarden worden weergegeven.
 • Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief 'junkmail', kettingbrieven, spam of andere soortgelijke verzoeken.
 • U zich voordoet als bedrijf, een medewerker van het bedrijf, een andere gebruiker of andere persoon of entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik maken van emailadressen die met één van de voorgaande zaken verband houden).
 • Om deel te nemen met enig ander gedrag dat het gebruik van deze website beperkt of remt, of die, zoals door ons bepaald, schade kan toebrengen aan het bedrijf of gebruikers van deze website of hen aansprakelijk stellen.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat u:

 • Geen link naar deze website legt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.
 • Deze website niet gebruikt op een manier die de website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van deze website door een andere partij verstoren, inclusief het vermogen om via deze website realtime activiteiten uit te voeren.
 • Geen gebruik maakt van een robot, spider of een ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot deze website voor welk doel dan ook, inclusief het controleren of kopiëren van het materiaal op deze website.
 • Geen gebruik maakt van een handmatig proces om het materiaal op deze website controleren of kopiëren, of te gebruiken voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Geen gebruik maakt van welk apparaat, software of routine dan ook die de werking van deze website belemmert.
 • Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal introduceert dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is.
 • Niet probeert om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, het interfereren met, schade toebrengt of het verstoren van delen van deze website, de server waarop deze website is opgeslagen, of een server, computer of database verbonden met deze website.
 • Deze website niet aan te vallen via een denial-of-service of een gedistribueerde denial-of service.
 • Geen enkele andere manier gebruikt om de goede werking van deze website te verstoren.

Gebruikersbijdragen:

Deze website kan prikborden, chatrooms, forums, bulletins, beoordelingen en andere interactieve functies (gezamenlijk, interactieve services) bevatten, waarmee gebruikers op of via deze website inhoud of materiaal (gezamenlijk 'gebruikersbijdragen') kunnen plaatsen, publiceren of doorsturen naar andere gebruikers of personen (hierna 'post' genoemd).

Alle gebruikersbijdragen moeten voldoen aan de in de gebruiksvoorwaarden aangegeven inhoudsnormen.

Elke gebruikersbijdrage die u op onze website plaatst, zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Door het verstrekken van een gebruikersbijdrage op deze website, verleent u ons en onze dienstverleners en elk van hun en onze respectievelijke licentiehouders en opvolgers het recht om dergelijk materiaal te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en op andere wijze bekend te maken aan derde partijen.

U verklaart en garandeert dat:

 • U bezit of beheert alle rechten van uw gebruikersbijdragen en u heeft het recht om de hierboven genoemde licentie aan ons, onze dochterondernemingen en dienstverleners te verlenen, en elk van hun en onze respectievelijke licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.
 • Al uw gebruikersbijdragen voldoen en zullen voldoen aan de gebruiksvoorwaarden.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruikersbijdragen die u indient en dat u, niet het bedrijf, volledig verantwoordelijk bent voor een dergelijke inhoud, inclusief de wet- en regelgeving, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en de geschiktheid ervan.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten opzichte van derden  voor de inhoud of nauwkeurigheid van de gebruikersbijdragen die door u of andere gebruikers van deze website geplaatst zijn.

Controle, handhaving en beëindiging:

Wij hebben het recht tot:

 • Het verwijderen of weigeren van gebruikersbijdragen, naar ons eigen goeddunken en om welke reden dan ook.
 • Het ondernemen van acties met betrekking tot de gebruikerbijdragen die wij naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast achten, inclusief als wij van mening zijn dat een dergelijke gebruikersbijdrage in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, inclusief de inhoudsnormen, inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht of een ander recht van een persoon of entiteit, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van deze website in gevaar brengt of kan leiden tot aansprakelijkheid voor het bedrijf.
 • Het bekend maken van uw identiteit of andere informatie over u te geven aan derden die beweren dat het door u geplaatste materiaal hun rechten schendt, inclusief hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
 • Het nemen van passende juridische stappen, inclusief maar niet beperkt tot, het doorverwijzen naar de wetshandhaving voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van deze website.
 • Wij kunnen u de toegang tot deze website geheel of gedeeltelijk beëindigen of op schorten om welk reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, het schenden van de gebruiksvoorwaarden.
 • Om volledig mee te werken met alle wethandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons verzoeken of opdragen om de identiteit of andere informatie van iemand die materiaal op onze website plaatst, bekend te maken.

Wij zijn niet verplicht om het materiaal te bekijken voordat het op deze website wordt geplaatst en kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal onmiddellijk wordt verwijderd nadat het geplaatst is. Hieruit volgend kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor elke handeling of nalatigheid met betrekking tot overdrachten, communicatie of inhoud die door een gebruiker of derde partij geleverd wordt. Wij zijn tegenover niemand aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de beschreven activiteiten in deze sectie.

Inhoudsnormen:

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen en het gebruik van interactieve diensten. Gebruikersbijdragen moeten in hun geheel voldoen aan alle toepasselijke federale, staats-, lokale en internationale wet- en regelgeving. Zonder het voorgaande te beperken, mogen de gebruikersbijdragen geen:

 • Materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, aanvallend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderzins aanstootgevend is.
 • Seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd promoten.
 • Octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendom of andere rechten van een andere persoon schenden.
 • Wettelijke rechten (inclusief het recht op publiciteit en privacy) van anderen schenden of materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de toepasselijke wet- of regelgeving of die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.
 • Personen misleiden.
 • Illegale activiteiten promoten of bepleiten, bevorderen of helpen bij onwettige handelingen.
 • Verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of verwantschap met een persoon of organisatie.
 • Commerciële activiteiten of verkopen, zoals prijsvragen, promotionele acties en andere verkoopbevorderende handelingen, ruilhandel of reclame bevatten.
 • Indruk wekken dat ze afkomstig zijn van of worden goedgekeurd door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.
 • Stimuleer overmatig, ongepast of onverantwoordelijk alcoholgebruik.

 

Vertrouwelijke informatie op deze website:

De informatie die op of via deze website wordt gepresenteerd, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Het bedrijf belooft niet dat deze site of enige inhoud, dienst of functie van de site foutloos of ononderbroken zal zijn, of dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat uw gebruik van de site specifieke resultaten zal opleveren.  Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het vertrouwen in dergelijke materialen die door u of een andere bezoeker op deze website geplaatst zijn, of door iemand die op de hoogte kan worden gesteld van de inhoud ervan.

Deze website kan inhoud bevatten die wordt geleverd door derden, inclusief materiaal dat wordt aangeboden door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregators en/of rapportagediensten. Alle verklaringen en/of meningen die in dit materiaal worden geuit en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud die door het bedrijf wordt verstrekt, zijn uitsluitend de meningen en verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen levert. Deze materialen geven niet noodzakelijk de mening van het bedrijf weer. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van door derden verstrekt materiaal.

Informatie over u en uw bezoeken aan deze website:

Alle informatie die wij op deze website verzamelen is onderworpen aan ons privacybeleid. Door deze website te gebruiken, stemt u in met alle acties die wij nemen met betrekking tot uw gegevens in overeenstemming met het privacybeleid. 

Links van deze website

Deze website kan, voor uw gemak, links bevatten naar sites die eigendom zijn van of beheerd worden door andere partijen dan het bedrijf. Elke link naar een website heeft zijn eigen gebruiksvoorwaarden, zoals beschreven in de wettelijke kennisgeving/gebruiksvoorwaarden van die site. Indien deze website links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Dit omvat links in advertenties, inclusief banner advertenties en gesponsorde links. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor deze sites of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit om websites van derden te bezoeken via links op deze website, doet u dit volledig op eigen risico en onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites.

Afwijzing van garanties:

UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ZAKEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, IS VOOR UW EIGEN RISICO. DEZE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP EEN „ZOALS ZE ZIJN" EN „ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN WELKE AARD DAN OOK. NOCH HET BEDRIJF, NOCH EEN PERSOON DIE AAN HET BEDRIJF IS VERBONDEN, BIEDEN ENIGE GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DEZE WEBSITE. ZONDER HET BOVENSTAANDE TE LIMITEREN, NOCH HET BEDRIJF, NOCH IEMAND DIE VERBONDEN IS MET HET BEDRIJF VERKLAART OF GARANDEERT DAT DEZE WEBSITE, DE INHOUD, DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEEERD, DAT ONZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR STELT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE ZULLEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN.

HET BOVENSTAANDE GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE DIE NIET ONDER TOEPASSELIJK RECHT KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Beperking van de aansprakelijkheid:

VOOR ZOVER WETTELIJK IS BEPAALD ZULLEN HET BEDRIJF, DE PARTNERS, OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF DIRECTEUREN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, ONDER WELKE WETTELIJKE THEORIE DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, DEZE WEBSITE EN ALLE GELINKTE WEBSITES, DE INHOUD OP DEZE WEBSITE OF VAN DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, INKOMSTENVERLIES, WINSTDERVING, ZAKELIJKE VERLIEZEN OF GEANTICIPEERDE SPAARGELDEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN OF DIT VEROORZAAKT IS DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN VOORZIENBAAR.   In geen enkel geval zal het bedrijf aansprakelijk zijn voor eventuele schade of verliezen jegens u (hetzij in contract of onrechtmatig gebruik, inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid of adere redenen) die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of uw overmatig gebruik van deze website, overschrijden in totaal ($100,00) de waarde in Amerikaanse dollars.

DE VOORGAANDE BEPALINGEN HEBBEN GEEN INVLOED OP DE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Schadeloosstelling:

U gaat ermee akkoord om het bedrijf en haar partners, licentiehouders en dienstverleners en zijn respectievelijke officieren, directeuren, werknemers, aannemers, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en opvolgers te verdedigen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, vonnissen, onderscheidingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocaatkosten), voortkomend uit of verband houden met uw schending van de gebruiksvoorwaarden of gebruik van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot uw gebruikersbijdragen, elk gebruik van de inhoud van deze website, diensten en producten anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de verkregen informatie via deze website.

Toepasselijk recht; Ongeldig indien verboden:

Alle zaken met betrekking tot deze website en deze gebruiksvoorwaarden, en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval, inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. Niet met inachtneming van het voorgaande, kan deze website internationaal bekeken worden en kan verwijzingen bevatten naar producten of diensten die niet in alle landen beschikbaar zijn. Verwijzingen naar een bepaald product of bepaalde diensten impliceren niet dat ze geschikt of beschikbaar zijn voor alle personen die de wettelijke leeftijd hebben op alle locaties, of dat het bedrijf van plan is dergelijke producten of diensten in dergelijke landen beschikbaar te stellen.  Elk aanbod voor een product, functie of gemaakt op deze website is nietig indien verboden.

Beperking van de termijn voor het indienen van claims:

ELKE RECHTSVORDERING OF CLAIM DIE U HEEFT DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE MOET WORDEN AANGEVANGEN BINNEN ÉÉN JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE RECHTSVORDERING IS ONTSTAAN, ANDERS IS EEN DERGELIJKE RECHTSVORDERING OF CLAIM PERMANENT UITGESLOTEN.

Ontheffing en scheidbaarheid:

Geen enkele afstandsverklaring door het bedrijf of welke voorwaarde dan ook die worden genoemd in de gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een aanvullende of voortdurende afstandsverklaring van de genoemde voorwaarden of voorwaarden van enig andere afstandsverklaring en elk verzuim van het bedrijf om een recht of bepaling onder deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen houdt geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of bepaling in.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een ander tribunaal met juridische bevoegdheid, om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot het minimum, zodat de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Volledige overeenkomst:

Deze gebruiksvoorwaarden (inclusief ons privacybeleid) vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot deze website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot deze website.

On-Line Stores; Promoties:

Aanvullende voorwaarden en condities kunnen van toepassing zijn op de aankoop van goederen of diensten en op specifieke delen of functies van deze website, inclusief maar niet beperkt tot prijsvragen, promotionele acties, uitnodigingen of andere soortgelijke functies (elk een 'toepassing'), alle aanvullende voorwaarden en condities zijn door deze verwijzing opgenomen in de gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u zich aan dergelijke toepassingsvoorwaarden zult houden. Wanneer er een conflict is tussen deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van toepassing, zullen de voorwaarden van toepassing prevaleren met betrekking tot de toepassing.

Auteursrechtvermelding:

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, stuur dan een kennisgeving met de volgende informatie aan de copyright agent van deze website:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;
 • Een beschrijving van waar het materiaal, waarvan u beweert dat het inbreukmakend is, zich op deze website bevindt;
 • Uw adres, telefoonnummer en email adres;
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet en
 • Een beëdigde verklaring dat de bovenstaande informatie in uw melding klopt en dat u de rechthebbende bent of bent gemachtigd om namens de rechthebbende op te treden.

 

Beam Suntory’s Copyright agent voor kennisgeving is:

Beam Suntory Copyright agent

Beam Suntory Inc.

Merchandise Mart

222 W. Merchandise Mart Plaza

Suite 1600

Chicago, IL 60654

Telefoonnummer: +1 (312) 964 6999

E-mail: copyright@beamsuntory.com